Privacy
Diclaimer
Kaarten op doek
Feestborden
Home
About
Muurschilderingen
Schilderingen
Logo's
Popart
Overige
contact

Algemeen.

 

Paint It 4 You, deze wordt in algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak Paint It 4 You,

gevestigd te Breda. Paint It 4 You is ingeschreven in het Handelsregister te Breda onder nummer 20133728.

 

Definities.

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
Gebruiker : Paint It 4 You die de onderhavige algemene voorwaarden hanteert;
De wederpartij : een natuurlijk persoon of bedrijf alsmede de zogenaamde kleine wederpartijen die geen

consument zijn zoals onder andere sportverenigingen Overeenkomst : de overeenkomst tussen

Paint It 4 You en de wederpartij: Consumentenkoop : de overeenkomst met betrekking tot een roerende

zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:

 

Toepasselijkheid.

 

Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen gebruiker en de wederpartij tot

stand komen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door gebruiker worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort

van kracht blijven:

 

Offertes / Aanbiedingen / Overeenkomsten.

 

Offertes zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de

offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen. Bestellingen kunnen via

internet worden geplaatst, doch zijn alleen dan geldig wanneer gebruiker deze heeft aanvaard door middel

van een getekende offerte. Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend en kunnen derhalve niet worden beschouwd als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Er komt slechts een overeenkomst tot

stand na acceptatie van de bestelling door gebruiker door middel van een getekende offerte. Gebruiker

behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te

verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wanneer een bestelling niet mocht worden geaccepteerd zal

gebruiker dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling mededelen aan de wederpartij. Gebruiker

behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, met name wanneer dat op grond van wettelijke

voorschriften noodzakelijk is. Gebruiker slechts verplicht tot levering van de bestelde producten zolang de

voorraad strekt.

 

Prijzen en betalingen.

 

De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en inclusief eventuele

belastingen of andere heffingen, exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling kan geschieden conform de gegevens vermeld op de factuur zelf of email.

Wanneer de wederpartij om wat voor reden dan ook met enige betaling in gebreke is, dan is gebruiker

gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Wanneer de

prijzen van de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is

de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen

na mededeling van de prijsverhoging door gebruiker.

 

Levering.

 

De door gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en niet te kwalificeren als een wettelijk fatale termijn. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, noch het recht

om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de

leveringstermijn zodanig is, dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in

stand te laten. In dat geval is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levering van de producten geschiedt op het door de wederpartij opgegeven adres. Daar de

wederpartij verantwoordelijk is voor de juistheid van het adres dient deze dit in de electronische

orderbevestiging te controleren en bij afwijkingen de gebruiker per omgaande schriftelijk te informeren.

De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid en het risico van het in ontvangst nemen van de producten op

het door gebruiker aan de wederpartij bevestigde afleveradres.

 

Eigendomsvoorbehoud.

 

De eigendom van de door gebruiker geleverde producten gaat pas over op de wederpartij indien deze al

hetgeen hij is verschuldigd aan gebruiker heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het

moment van levering over op de wederpartij.

 

Intellectuele eigendomsrechten.

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen berusten de volledige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door gebruiker geleverde producten uitsluitend bij gebruiker en/of

haar leveranciers. Gebruiker garandeert niet dat de aan de wederpartij geleverde producten geen inbreuk

maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Opschorting en ontbinding.

 

Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te

ontbinden, indien : de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
de gebruiker op grond van hem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft

of onvoldoende de wederpartij in staat van faillissement is komen te verkeren Verder is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van

de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd,

dan wel indien zich anderszins oms tandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij direct opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming

van zijn verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Incassokosten.

 

Wanneer de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt deze een

dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van Euro 50,-.

Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen

ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten

komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

 

Garantie.

 

Gebruiker garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan

kunnen worden gesteld, doch biedt geen uitgebreidere garantie op de geleverde producten dan de garantievoorwaarden van de fabrikant van deze producten, zonder evenwel de rechten van de wederpartij

voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. Gebruiker verschaft de wederpartij een

schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de

garantie. De wederpartij dient de geleverde producten bij ontvangst direct te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de wederpartij gebruiker hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van de producten. Terugzending van de producten

dient te geschieden in de originele verpakking en de producten dienen in ongeschonden en oorspronkelijke

staat te verkeren. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren

en terugzenden geheel vervallen. Indien de te leveren producten niet voldoen aan genoemde garantie, zal

gebruiker de producten binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, danwel indien retournering

redelijkerwijze niet mogelijk is na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar

keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich

reeds nu de vervangen producten aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarvan aan gebruiker te

verschaffen. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of

oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker de wederpartij of derden

wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben

aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn. Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie laat onverlet de garantieaanspraken van de wederpartij uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze

algemene voorwaarden bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de

wederpartij is verkocht en geleverd.

 

Aansprakelijkheid.

 

Indien door gebruiker geleverde producten gebrekkig zijn, is deze aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in artikel 11 onder Garantie is geregeld. Wanneer de producent van een

gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt

tot herstel of vervanging van het product of de producten dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet,

grove schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de wederpartij.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker of diens ondergeschikten.

 

Overmacht.

 

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen

alle omstandigheden waarop gebruiker geen invloed heeft en die de levering van producten belemmeren of

onmogelijk maken, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij gebruiker en/of toeleveranciers, storingen op het internet of WAP, storingen in de electriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of

wijzigingen in door derden geleverde technologie. Een beroep op overmacht kan ook worden gedaan indien

de omstandigheden die nakoming verhinderen intreden nadat gebruiker haar verbintenis had moeten

nakomen. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet

mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,

zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien gebruiker bij het intreden

van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te

factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke

overeenkomst.. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Geschillen.

 

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,

tenzij de kantonrechter (rechtbank, sector kanton) bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen eerst dan een beroep op de

rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling

overleg te beslechten.

 

Toepasselijk recht.

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.