Privacy
Diclaimer
Kaarten op doek
Feestborden
Home
About
Muurschilderingen
Schilderingen
Logo's
Popart
Overige
contact

Inhoud

 

De door Paint It 4 You verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Paint It 4 You kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Paint It 4 You en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Paint It 4 You aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Paint It 4 You worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s)

van Paint It 4 You

 

Verantwoordelijkheid

 

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Paint It 4 You omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@PaintIt4You.nl

 

Intellectueel eigendom

 

Copyright (auteursrecht) is berust bij de respectievelijke eigenaren. Nadruk verboden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de auteur ervan.

Trademarks (handelsmerken) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van de respectievelijke eigenaren.